NL:

Het online platform RE-source.info is een levend archief waar het ontwerpend onderzoek van de ontwerpers wordt gearchiveerd, gecategoriseerd en inzichtelijk wordt gemaakt. De groeiende verzameling van ontwerpen, interventies, reflecties en gesprekken wordt navigeerbaar door het gebruik van labels.

RE-source.info is opgedeeld in twee werelden, een praktijkgedeelte (Praktijk en Design) en een meer theoretisch gedeelte (Theorie & Reflectie). Aan de ene kant ontstaat een verzameling van momenten uit het ontwerpproces, visualisaties, blogs en video’s. Aan de andere kant ontstaat een theoretische verdieping en reflectie op het project. Door deze werelden naast elkaar te laten bestaan, theorie en praktijk, voeden ze elkaar; het abstracte en het specifieke. De verzamelingen van gerelateerde momenten in het praktijkgedeelte, selecties op basis overeenkomstige labels, worden geflankeerd door theoretische reflecties onder het kopje ‘Artikelen’. De mate van overeenkomstigheid bepaalt de ordening. Er ontstaan onverwachte verbindingen waardoor RE-source.info inspireert tot verdere reflectie. Het platform helpt om de veelvormigheid van het ontwerpproces voelbaar te maken en brengt nieuwe mogelijkheden aan het licht; RE-source.info als ‘serendipity machine’.

Door zelf labels te selecteren kan je als platform-bezoeker verzamelingen aan leggen en RE-source.info gebruiken als onderzoekstool. De complexiteit van het RE-source project wordt behapbaar gemaakt door de mogelijkheid om te navigeren op type reststroom en naam van de ontwerper. Het online platform biedt naast een archief-, communicatie- en onderzoeksfunctie ook mogelijkheden voor educatie. Door verschillende ontwerp- en onderzoeksstrategien te inventariseren geeft RE-source.info waardevol inzicht in de ontwerppraktijk in relatie tot circulariteit voor zowel professionals als studenten.

Elk onderzoek naar een reststroom binnen RE-source wordt geïntroduceerd door een samenvatting in tekst en beeld. Vanuit deze introductie kun je de reststroom verder exploreren via de meest relevante labels die daarbij vermeld staan.

 

EN:

The online platform RE-source.info is a living archive. It archives the designerly research performed by the designers, categorizes it and breaks it down. You can navigate the growing collection of designs, interventions, reflections and conversations through the use of labels.

RE-source.info is dived into two worlds, a practice oriented part (Practice and Design) and a more theoretical part (Theory & Reflection). On the one side, a collection of moments from the design process is taking shape, visualizations, blogs and video’s. On the other side a theoretical reflection on the project is taking shape. By positioning these worlds next to eachother, theory and practice, they feed into each other; the abstract and the particular. The collections of related moments from the practice side, selections based on overlapping labels, are juxtaposed by theoretical reflections on the left side underneath the heading ‘Artikelen’. The amount of overlapping labels determines the order. RE-source.info inspires and invokes further reflection as unanticipated and unexpected connections show themselves. The platform helps make the multiformity of the design process insightful and experiential. It brings new possibilities to the fore; RE-source.info as ‘serendipity machine’.

By selecting your own labels, you can build collections and groupings, making RE-source.info into a research tool. The complexity of the RE-source project is made workable by offering the possibility of selecting and navigating based on type of residual flow and name of the designer. As well as an archival, communicative and research function, the online platform offers possibilities for education. By collecting and catagorizing various design and research strategies RE-source.info gives valuable insights in the design practice in relation to circularity for both professionals and students.

Every investigation into a residual flow within RE-source is introduced by a synopsis in text and images. From this introductory page you can further explore the residual flow through the most relevant labels listed on that page.